از بین بردن جای بخیه با اسکالپ

ترمیم خط بخیه کاشت موی سر با اسکالپ یکی از بهترین و مهم ترین کاربردهای این تکنیک است.خطوط بخیه ممکن  است ناشی از دیگر عوامل باشد که با تکنیک اسکالپ این نواحی محو میشوند.